¨
Autoškola Brno KUBIS Výuka řidičů v Brně

Autoškola Brno - řízení motocyklů

Motocykly - provádění výcviku
Přihláška
Na konci loňského roku vstoupily v platnost změny ve způsobu přípravy motorkářů. Největší změna se týká způsobu provádění závěrečné zkoušky. Přibyla část na cvičné ploše, kde musí uchazeč prokázat:

Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.
Výuka jízdy na motocyklu
Provedení jízdy při nízké rychlosti – následování zkušebního komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)
Motocykl
Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí cca 4 km.h -1.
motocykl nové zkoušky
Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h -1.
Slalom
Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h -1.
motorky
Dráha pro úkony v pomalé rychlosti.
motorky
Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutí druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu.
motorky
Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h -1.
motocykly
Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1).
motorky
Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).
motorky
Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1).
motocykly
Při zkoušce z jízd navíc sedí uchazeč na motocyklu sám a zkušební komisař jej následuje v doprovodném vozidle.
Tyto novinky znamenají také nové náklady a tudíž nové ceny. Ceny zohledňují novou podobu zkoušek a nový způsob výuky. Je také třeba si uvědomit, že každý žák je jinak šikovný a někomu nemusí základní počet jízd stačit s ohledem na vyšší nároky u závěrečných zkoušek. Počítejte tedy s tím, že je možné, že si budete muset dokoupit i nějaké dodatečné jízdy.

Výcvik bude probíhat v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb. ve 3 etapách.

Budou se kombinovat tyto varianty výcviku praktické jízdy:

Klasický způsob výcviku: učitel bude sedět za žadatelem na druhém sedadle motocyklu
Jízda s doprovodem: žadatel pojede na motocyklu sám a učitel ho bude doprovázet na motocyklu nebo v autě
Příprava na zvláštní úkony: žadatel bude sám na motocyklu provádět nácvik úkonů, které se zkouší v první části zkoušky obvykle na zkušební ploše

Samostatná jízda s doprovodem:

Samostatnou jízdu na motocyklu s doprovodem učitele je možno provést po splnění těchto podmínek:

1. Žadatel absolvoval v autoškole interní přezkoušení testem z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy s výsledkem „prospěl“
2. Žadatel absolvoval výuku a výcvik dle učební osnovy v takovém rozsahu, že ovládá dostatečně motocykl a aplikuje správně v praxi pravidla o provozu na pozemních komunikacích
3. Žadatel dostatečně ovládá zvláštní úkony pro 1. Část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Důvodem pro splnění výše uvedených podmínek před samostatnou jízdou žadatele v provozu je právní ochrana jak žadatele, tak učitele autoškoly a prověření splnění níže uvedených podmínek pro účast v provozu na pozemních komunikacích.

Po splnění všech podmínek daných zákonem vám ukončíme výcvik a to pokud:

1. absolvujete výuku a výcvik alespoň v takovém rozsahu, abyste měli potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
2. absolvujete minimální počet hodin v rozsahu dle učební osnovy pro příslušnou skupinu, stanoveném přílohou zákona.

Znamená to, že absolvovat méně hodin, než je dáno zákonem, není dovoleno. Naopak pro získání potřebných dovedností je možný vyšší počet hodin, který je třeba individuálně dohodnut s autoškolou.

Zákon č. 247/2000 Sb. ukončení výuky a výcviku definuje v § 30 takto:

„Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.“

Výuka v řízení vozidel skupin:

Přihláška

  Autoškola Brno– provádí výuku v řízení vozidel skupin:

  N

  AM, A1, A2, A, B, B96, B+E, C, C+E, T

  N

  Zdokonalovací kondiční jízdy.

  N

  Školení řidičů.

  N

  Výuku nových učitelů autoškoly.

  N

  Navrácení řidičského oprávnění – bodový systém.